3 table example

M8 hhhhhh hhhh hhhXXXXXXXXXhghfvvvv Collection
MS89 1234567890 and then there were more words
MS90 XXXX XXXXXXXXXXXX…..XXXXX xxx XXXXXX XXXX 12345

M8 hhhhhh hhhh hhhXXXXXXXXXhghfvvvv Collection
MS89 1234567890 and then there were more words
MS90 XXXX XXXXXXXXXXXX…..XXXXX xxx XXXXXX XXXX 12345